Tekst petitie intrekking amnestiewet

Op dinsdag 8 mei 2012 boden ruim 1000 Surinamers aan het parlement een petitie aan. Ze maken zich ernstig zorgen om de rechtstaat en eisen intrekking van de onlangs aangenomen amnestiewet. Bij afwezigheid van de parlementsvoorzitter werd de petitie in ontvangst genomen door onder-voorzitter Ruth Wijdenbosch.

Tekst petitie:
Aan de Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek Suriname
Exellentie Mw. Drs. J. Simons
Onafhankelijkheidsplein
Paramaribo

Paramaribo, 8 mei 2012
Betreft : Petitie

Excellentie
Onderhavige petitie wordt uiteraard ingediend krachtens ons recht daartoe ingevolge art 22 lid 1 van de Grondwet van Suriname.

Met grote mate van bezorgdheid heeft het Comite Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname kennis genomen van de indiening en aanname van de Armnestiewet 2012.

Het behoeft geen betoog dat de aangenomen Amnestiewet 2012 niet alleen in strijd is met de beginselen binnen het formeel en materieel strafrecht, zoals die gelden binnen de Surinaamse rechtsorde, maar tevens indruist tegen de grondbeginselen zoals die vastgelegd zijn in de Grondwet van de Republiek Suriname.
lmmers, als wij de preambule van de Grondwet van de Republiek Suriname raadplegen, dan zien wij dat de Staat Suriname de “….plicht (heeft) de principes van … democratie alsmede de fundamentele rechten en vrijheden vd mens te eerbiedigen en te waarborgen …”.

ln artikel 1 van de Grondwet wordt dit verder bekrachtigd door te stellen dat de Republiek Suriname “… een democratische Staat (is) gebaseerd op de …eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden…”.

Door de aanname van deze wet door uw college, ontkomt het Comité er niet aan te moeten constateren dat de democratische rechtsstaat Suriname, zoals bedoeld wordt in de Grondwet, onder zeer ernstige druk is komen te staan.

Het Comité spreekt verder haar ernstige verontrusting uit over de naleving van de mensenrechten zoals die vervat zijn in de internationale en regionale mensenrechtenverdragen waar de democratische rechtsstaat Suriname zich aan gecommitteerd heeft deze na te zullen leven.

ln dit kader gedenkt het Comite in het bijzonder de nabestaanden van het 8 Decemberstrafproces die al bijkans 30 jaar lang op zoek zijn naar gerechtigheid.
De in deze wet opgenomen zinsnede die de 15 slachtoffers van 8 december 1982 criminaliseert, is in het bijzonder onacceptabel voor de nabestaanden.

Het Comite is derhalve van oordeel dat het niet alleen zeer onrechtvaardig zal zijn om deze groep van Surinaamse burgers voor de tweede keer tot slachtoffer te maken, maar dat deze daad ook indruist tegen al de internationale mensenrechtenverdragen waar, uw college ook mede haar goedkeuring aan heeft gegeven, waardoor voor de burgers van de democratische rechtsstaat Suriname fundamentele rechten zijn ontstaan.

Het zal u ongetwijfeld duidelijk zijn dat u medegegeven wordt dat vanwege de huidige zorgwekkende ontwikkelingen het rechtsgevoel, zoals dat ervaren wordt binnen de samenleving, ernstig in het geding is al dan niet geschonden.

Het Comite doet bijgevolg een ernstig en doch dringend beroep op u en uw college om alle u ten dienste staande mogelijkheden c.q. middelen aan te wenden om deze wet op zo kort mogelijke termijn in te doen trekken.

Het Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en waar nodig op vreedzame wijze haar misnoegen ten aanzien van deze aanslag op de democratische rechtsstaat Suriname blijven uiten.

De geloofwaardigheid van de toebedeling van gerechtigheid aan de gemeenschap als geheel en elke burger individueel is in deze aan de orde.

Reeds de grote Romeinse rechtsgeleerde Ulpianus had al in zijn felle rede voor de Senaat van Rome het volgende gezegd toen hij de verdediging voerde voor de berechting van de Koning van Macedonie : “Fiat justitia Ruat Caelum”, ‘Laat Gerechtigheid geschieden ook al komen de hemelen naar beneden’.

Namens het Comité Behoud Democratische Rechtstaat Suriname,

Betty Goede -Jong-A-Lim (Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede)
Wilgo Valies (Bond van Lerararen)

Het comité bestaat uit:
Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede
Stichting 8 december 1982
Moiwana ’86 Mensenrechtenorganisatie
Inter Religieuze Raad van Suriname (IRIS)
Comité Christelijke Kerken (CCK)
C-47
Staatsolie Werknemers Organisatie
RBC Werknenters Crganisatie
SDSM Werknemers Organisatie
Bond Personeel RGD
Bond Personeel BVGS
Tjin A Kwie Werknemers Organisatie
Bond van Leraren (BVL)
Particulieren in Moengo
ORWASS Werknemers Organisatie
Varossieau Werknemers Organisatie
Hakrinbank Arbeiders Bond
Torarica Arbeiders Bond
Federatie van Agrariers en Landarbeiders (FAL)
De West Werknemers 0rganisatie (DWWO)
Progressieve Werknemers Organisatie (PWO)
Algemeen Bureau voor de Statistiek Werknemers Organisatie (ABSWO)
Jongeren tegen Amnestie
RedSu Surinaamse studenten

Petitie

Ruim 1000 burgers bieden een petitie aan het parlement aan. Zij maken zich ernstig zorgen om de rechtsstaat. Ze eisen terugtrekking van de onlangs aangenomen amnestiewet en voortgang van de strafzaak van de 8 decembermoorden. Bij afwezigheid van de parlementsvoorzitter wordt de petitie door ondervoorzitter Ruth Wijdenbosch in ontvangst genomen. De actievoerders zeggen net zo lang door te zullen strijden als nodig is. Hun volgende actie is op zaterdag 12 mei. De tekst van de petitie is te lezen in: Berichten.

Grote Verzoendag

Het moest de grote verzoendag worden deze 5de mei. De drie politieke leiders, Bouterse, Somohardjo en Brunswijk omhelsden elkaar weliswaar hartelijk op het podium op het onafhankelijkheidsplein, maar de boodschap die werd verkondigd en bleef hangen, was allesbehalve broederlijk en vergevingsgezind. President Bouterse maakt duidelijk dat hij bepaalt wat er in het land gebeurt en iedereen die het anders ziet of wil, destabiliserend bezig is. Hij begrijpt bovendien niet waarom er zo’n heisa gemaakt wordt over de decembermoorden. Er zijn immers maar 15 mensen omgekomen. De adviseur en geestelijk leider van de president, bisschop Steve Meye maakt eveneens in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat iedereen die daar anders over denkt, staatsgevaarlijk is en een vijand van het land.

Waarheidscommissie

De waarheidscommissie die voortvloeit uit de aangenomen amnestiewet wordt in besloten vergadering besproken door het parlement. Het Nieuw Front laat in die vergadering weten niet te zullen deelnemen aan besprekingen die tot de instelling van zo’n commissie moeten leiden. Dit besluit hebben zij o.a. met de nabestaanden besproken. Zij blijven erbij dat de wet niet grondwettelijk is en in strijd met internationale verdragen.

Conferentie Straffeloosheid

In de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam wordt door o.a. Het Komitee 1982 Amnestie Nee in samenwerking met het Comitee Herdenking Slachtoffers Suriname een conferentie tegen straffeloosheid in Suriname georganiseerd. De conferentie heeft als doel nieuwe vooruitzichten voor de solidariteitsbeweging in Nederland aan te geven. Aanvang 19.00 uur.

De Aanklacht

In deze zitting van de Krijgsraad staat het requisitoir  – de aanklacht –  van de auditeur-militair gepland. De bedoeling is dat het wordt uitgesproken tegen o.a. Bouterse, Gorré, Boerenveen en Stolk. Aanvang: 09.30/14.30 uur.

De juristen Freddy Kruisland, de advocaat van de nabestaanden, Irwin Kanhai, advocaat van Bouterse  en Benito Pick, die Ruben Rozendaal bijstaat, hebben eerder laten weten dat de afkondiging van de amnestiewet de zitting niet kan voorkomen., omdat de Krijgsraad pas kennis van deze wet neemt wanneer dit aan de orde wordt gesteld tijdens de zitting.

Aanvankelijk laat Irwin Kanhai, de advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse weten  zijn pleidooi in het 8 decemberstrafproces gewoon te gaan houden. ‘Ik zal wijzen op de amnestiewet, maar ik ga geen beroep daarop doen het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren’, aldus Kanhai.  Hij laat weten in zijn pleidooi vrijspraak te zullen eisen voor zijn cliënt Bouterse en overige verdachten die hij verdedigt. Hij acht de tenlastelegging moord en uitlokking tot moord niet bewezen.

Aan het begin van de zitting vraagt het Openbaar Ministerie in de persoon van auditeur- militair Roy Elgin de zaak voor onbepaalde tijd op te schorten tot er een Constitutioneel Hof is.  Alleen een Constitutioneel Hof zou bevoegd zijn te toetsen of de omstreden wet  in strijd is met de grondwet. Suriname heeft zo’n hof niet. De advocaten hebben op de zitting verzocht het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren.

Status 8 Decemberstrafproces:  Op de tot nu toe laatste zitting van het proces op 11 mei 2012, besloot de rechter het proces op te schorten. Het Openbaar Ministerie kreeg opdracht uit te zoeken in hoeverre de omstreden amnestiewet in strijd is met de Surinaamse grondwet en internationale verdragen. De Surinaamse grondwet verbiedt inmenging in een lopend strafproces. Meer in: Berichten.

OPMERKELIJK. Na enige tijd doen hardnekkige geruchten de ronde dat Irwin Kanhai, de advocaat van Desi Bouterse, het brein zou zijn achter het versneld laten aannemen van de amnestiewet.